Kompletní VOP pro Affiliate partnery

I. Úvodní ustanovení

Společnost AFFILMASTER ONLINE s.r.o., IČO: 179 72 582, se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 379517 (Poskytovatel) je společností zabývající se affiliate marketingem a provozující síť zajišťující online affiliate marketing pro kasina, sázkové kanceláře a provozovatele loterií.

Za tímto účelem Poskytovatel spravuje katalog kampaní jednotlivých obchodních partnerů (Inzerentů) s potřebnými údaji stran způsobu propagace a odměňování a obsahující relevantní Reklamními prostředky pro jednotlivé kampaně.

Partnerem je v rámci této spolupráce právnická nebo fyzická podnikající osoba vlastním jménem spravující nebo provozující jednu nebo více internetových stránek, jeden nebo více streamovacích kanálů, případně provozující jiné služby nebo činnosti, jejímž prostřednictvím může docházet k propagaci Inzerentů, a která má zájem propagovat online kampaně jednotlivých Inzerentů. 

II. Definice

 1. Podmínky: Všeobecné obchodní podmínky AFFILMASTER ONLINE s.r.o. pro spolupráci s Affiliate partnery.
 2. Onboard formulář: základní dokument, na jehož základě Partner projevuje zájem zapojit se do sítě Partnera a podílet se na propagaci kampaní jednotlivých Inzerentů.
 3. Registrační formulář:formulář pro registraci do Platformy Poskytovatele, na jehož základě po schválení Partnera probíhá spolupráce.
 4. Partner: obchodní partner Poskytovatele, který dle vlastní volby realizuje propagaci kampaní jednotlivých Inzerentů.
 5. Partnerská internetová stránka: internetová stránka provozovaná Partnerem, streamovací kanál nebo jiná služba nebo činnost umožňující propagovat Inzerenty.
 6. Inzerent: provozovatel kasina, sázkové kanceláře nebo loterie v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a souvisejícími předpisy.
 7. Reklamní prostředky: loga, bannery, textové odkazy a další.
 8. CRM: databáze Poskytovatele
 9. Platforma: platforma PostAffiliatePro spravovaná Poskytovatelem, jejímž prostřednictvím se Partneři zapojují do propagace kampaní jednotlivých Inzerentů. Platforma je přístupná na adrese go.affilmaster.com, pro přístup do Platformy je Partnerovi přiděleno jedinečné jméno a heslo.
 1. Katalog: přehled probíhajících kampaní jednotlivých Inzerentů obsahující popis konkrétních požadavků Inzerenta a způsobů odměňování.
 2. Hráč: návštěvník Partnerské internetové stránky, který se zaregistruje k využívání služeb Inzerentů (např. k internetovému sázení) poté, co přijde přes Reklamní prostředky umístěné na Partnerské internetové stránce.
 3. CPA: jednorázová odměna Partnerovi za registraci Hráče nebo za registraci Hráče a jím provedený vklad, případně jiný výkon dle specifikace Inzerenta uvedený v popisu jednotlivých kampaní.
 4. Revenue share: opakovaná přímá odměna Partnerovi za všechny prohrané hry konkrétních přivedených Hráčů do uplynutí doby jejich expirace.
 5. Rozhodné období: období rozhodné pro vyúčtování celkového množství výher a proher a určení odměn Partnera. Rozhodným obdobím je 1 kalendářní měsíc.
 6. Expirační doba Hráče: doba určená Inzerentem, po kterou se Inzerent zavazuje hradit Partnerovi odměnu za prohry tohoto Hráče, Expirační doba Hráče je stanovena v popisu jednotlivých kampaní.
 7. NGR: Celková prohraná částka Hráče po odečtení všech zákonných daní a poplatků.
 8. Bonus: bonus za registraci, který poskytuje Inzerent novému Hráči, informace o existenci bonusů pro nově přivedené Hráče je stanovena v popisu jednotlivých kampaní.
 9. Daň z hazardních her: procentuální vyjádření sazby daně z hazardních her, kterou jsou Inzerenti povinni hradit v souladu s platnými právními předpisy v souvislosti s příslušným druhem hazardní hry.
 10. DPH: daň z přidané hodnoty
 11. Osobní údaje: osobní údaje fyzických osob zpracovávané Poskytovatelem za účelem realizace spolupráce, plnění povinností a komunikace mezi Poskytovatelem a Partnerem.
 12. Subjekt údajů: fyzická osoba, jejíž Osobní údaje jsou Poskytovatelem zpracovávány.
 13. Zákon o regulaci reklamy: Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Strany: Poskytovatel a Partner
 15. Skrill peněženka: internetová peněženka Skrill

III. Uzavření Smlouvy

 1. Spolupráce mezi Partnerem a Provozovatelem je dostupná všem Partnerům schváleným Poskytovatelem na základě registrace Partnera do Platformy.
 2. Aby mohlo dojít k registraci Partnera, je Partner povinen registrovat se vyplněním a odesláním Onboard formuláře dostupného na internetové stránce Poskytovatele ( https://go.affilmaster.com/affiliates/signup.php?l=cs#SignupForm ). Odesláním přihlášky Partner prohlašuje, že se seznámil s pravidly spolupráce dle těchto Podmínek.
 3. V rámci Onboard formuláře Partner zadává následující údaje:
  1. Firma/jméno a příjmení Partnera
   1. Odkaz na Partnerskou webovou stránku/popis způsobu propagace Inzerentů
   2. Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)
  2. Po vyplnění Onboard formuláře je Partner zaveden do CRM systému Poskytovatele, následně je Partnerovi na sdělenou e-mailovou adresu zaslán odkaz pro vyplnění Registračního formuláře a zavedení do Platformy Poskytovatele. V rámci registrace Partner uvede následující údaje:
   1. Firma/jméno a příjmení Partnera;
   2. IČO Partnera;
   3. Sídlo/Bydliště Partnera;
   4. Odkaz na Partnerskou webovou stránku/popis způsobu propagace Inzerentů
   5. Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo);
   6. Způsob výplaty odměn a s tím související údaje (číslo bankovního účtu, e-mailová adresa Skrill peněženky).
  3. Jak Onboard formulář, tak Registrační formulář musí obsahovat úplné a pravdivé údaje.
  4. Vyplněním Registračního formuláře Partner stvrzuje, že se před jeho vyplněním seznámil s těmito Podmínkami, jejich obsahu rozumí, s tímto obsahem souhlasí a zavazuje se tyto Podmínky bezvýhradně dodržovat.
  5. Po vyplnění Registračního formuláře pro zavedení do Platformy Poskytovatel prověří Partnera a způsob jeho propagace. Poskytovatel má právo přijmout či odmítnout Partnera bez udání důvodu. O tom, zda byla účast Partnera na spolupráci potvrzena, bude Partner informován e-mailem. Následně Partner obdrží přístupové údaje do Platformy a Katalogu.
  6. Každý Partner má právo mít v rámci Platformy pouze jeden účet.

IV. Předmět Smlouvy

 1. Předmětem smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Partnerem je umístění Reklamních prostředků jednotlivých Inzerentů na Partnerské internetové stránky, a to v rámci nabízených kampaní zprostředkovaných Poskytovatelem.
 2. Provozovatel bude na základě Inzerenty předaných údajů sledovat veškeré transakce a aktivity Hráčů přivedených Partnerem přes Partnerskou internetovou stránku a vytvářet online statistické přehledy. Tyto přehledy budou Partnerovi přístupné po přihlášení do Platformy.
 3. Poskytovatel v rámci spolupráce ověřuje funkčnost odkazů na jednotlivé kampaně, hlídá dobu jejich expirace (pokud je stanovena) a informuje prostřednictvím e-mailu Partnera o nových kampaních, o změnách, o případných problémech s funkčností odkazů atp. 

V. Propagace jednotlivých kampaní

 1. Partnerovi je po schválení Poskytovatelem v Platformě zpřístupněn Katalog s aktuálními kampaněmi jednotlivých Inzerentů. Partner na základě získaných přístupových údajů má právo dle svého uvážení a výběru zvolit z Katalogu kampaní Inzerenta a kampaň, kterou má v úmyslu propagovat V rámci každé kampaně je uveden podrobný popis kampaně, obsahující zejména tyto informace:
  1. Doba propagace kampaně;
  2. Lokace – pro trhy kterých zemí je aktuální kampaň spuštěna;
  3. Typ odměny k výplatě za přivedené Hráče – CPA, Revenue share, případně jejich kombinace;
  4. Plán odměn – bližší specifikace týkající se odměn – např. určení výkonu Hráče, za nějž náleží odměna v případě CPA odměn, progresivní odměňování v závislosti na množství přivedených Hráčů/výši prohraného depositu v případě Revenue share odměn atp.;
  5. Expirační doba Hráče;
  6. Údaj o existenci vstupních bonusů;
  7. Požadavky na omezení propagace.
 2. Umístěním jednoho nebo více Reklamních prostředků na Partnerské internetové stránce umožní Partner uživatelům své internetové stránky přejít přímo na internetové stránky Inzerentů a stát se Hráči. Pomocí přidělených odkazových kódů Poskytovatel identifikuje zákazníky (Hráče) jednotlivých Inzerentů, kteří přichází přes odkaz umístěný na Partnerské internetové stránce Partnera.
 3. Za propagaci Inzerenta náleží Partnerovi odměna dle specifikace Inzerenta v popisu kampaně. K úhradě odměny dochází prostřednictvím Poskytovatele. 
 4. Partner bere na vědomí, že Inzerent je oprávněn poskytnuté Reklamní prostředky kdykoli měnit.
 5. Jako přivedení Hráče nebude uznána jakákoli návštěva, která nevedla z řádného reklamního prostoru Partnera (banner, textový odkaz, widget apod.) a byla pravděpodobně přesměrována automaticky. Uvedené jednání může být považováno za porušení podmínek propagace kampaně a může vést k ukončení spolupráce s Partnerem.

VI. Výpočet odměn, jejich vyúčtování a výplata

 1. Poskytovatel hradí odměny Partnerovi v závislosti na úspěšnosti propagace konkrétních Inzerentů dle Inzerenty zvoleného typu odměny a specifikace.
 2. Vyúčtování za Rozhodné období probíhá první pracovní den následujícího měsíce, a to na základě zprávy Inzerenta obsahující informace o celkovém počtu Hráčů přivedených Partnerem, jejich prohrách a výhrách. Veškeré informace poskytuje Inzerent prostřednictvím propojení své platformy s Platformou. Informace o výši odměny za veškeré Inzerenty, jejichž kampaně propaguje, bude Partnerovi zaslána e-mailem.
 3. Odměna bude Partnerovi uhrazena na základě dokladu, který Poskytovatel vyhotoví po ukončení předchozího kalendářního měsíce.
 4. Poskytovatel zasílá Partnerovi celkovou částku odměn dle určení a dokladu o odměně Partnera provedeného při registraci, a to na bankovní účet, případně Skrill peněženku. Dnem úhrady se rozumí maximálně 20 dnem v měsíci a to odepsání příslušné částky z účtu Poskytovatele.
 5. Výše odměny k uhrazení nezahrnuje DPH.
 6. Určení výše odměny probíhá na základě Inzerentem zvoleného typu odměn a jejich specifikace v popisu jednotlivých kampaní.
 7. V případě platby odměn způsobem CPA je Partnerovi uhrazena jednorázová odměna za registraci Hráče nebo za registraci Hráče a jím provedený vklad, případně jiný výkon dle specifikace Inzerenta uvedené v popisu jednotlivých kampaní.
 8. V případě platby odměn způsobem Revenue share je Partnerovi hrazena opakovaná přímá odměna z NGR, tedy z prohrané částky po odečtení všech zákonných daní a poplatků za všechny prohrané hry konkrétních přivedených Hráčů, a to do uplynutí doby jejich expirace. V rámci platby odměn způsobem Revenue share nehradí Inzerent v případě výhry Hráče v Rozhodném období za tohoto hráče žádnou odměnu Partnerovi, zároveň Partner není povinen dorovnávat žádné ztráty Inzerentovi z tohoto Hráče. Záporný zůstatek se do nového měsíce nepřevádí s výjimkou nedočerpání nebo neexpirace bonusu Hráče v Rozhodném období. O existenci nedočerpaného bonusu (a tedy převodu záporného zůstatku do dalšího období) Poskytovatel Partnera informuje.
 9. Partner bere na vědomí, že v rámci vyúčtování se do odměny nezapočítávají zrušené sázky, chybně zadané sázkové události nebo jiné nesprávné transakce.  
 10. Partner bere na vědomí, že v případě neuhrazení částky odměny za Hráče ze strany Inzerenta Poskytovateli, nemá Poskytovatel povinnost tuto částku odměny Partnerovi vyplatit. O případném prodlení s úhradami odměn ze strany Inzerenta Poskytovatel informuje Partnera bez zbytečného odkladu poté, co k prodlení dojde. Uvedené ustanovení platí pro vyplácení odměn jak za trvání spolupráce, tak i po jejím ukončení do doby uplynutí Expirační doby Hráče.
 11. Způsob odměňování, existence případného progresivního zvyšování odměn či vyplácení Bonusů pro nové Hráče ze strany Inzerenta je Partnerovi dopředu sdělena prostřednictvím popisu jednotlivých kampaní. Zapojením se do konkrétní kampaně Inzerenta Partner bezpodmínečně souhlasí s nastaveným systémem odměňování.
 12. Platforma je vedená v EUR. Vyúčtování probíhá v CZK, EUR, USD dle volby Inzerenta ve Formuláři. V případě platby jiné než EUR Partner nese náklady za převod měny do EUR a riziko vývoje kurzů měn). Převod měn bude proveden dle kurzu v den provedení platby.
 13. Partner má výlučnou odpovědnost za úhradu veškerých daní, odvodů a jiných poplatků souvisejících s příjmem odměny.

VII. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel má právo dle svého uvážení neschválit Partnera a neumožnit mu zapojení do Platformy nebo ho kdykoli z používání Platformy vyloučit a ukončit s ním smluvní vztah postupem uvedeným v článku IX. Podmínek.
 2. Poskytovatel udržuje aktuální kampaně Inzerenta, hlídá doby jejich expirace a pravidelně kontroluje funkčnost odkazů na jednotlivé kampaně.
 3. Provozovatel pravidelně prověřuje Partnera a způsob jeho propagace Inzerentů. V případě zjištění porušení Poskytovatel postupuje dle čl. IX odst. 3 Podmínek.
 4. Poskytovatel eviduje zisky Hráčů, vypočítává odměny a prostřednictvím Platformy poskytuje Partnerům pravidelně aktualizované statistiky.
 5. Poskytovatel v souladu s čl. VI vyplácí Partnerovi odměny získané od Inzerentů.
 6. Poskytovatel je povinen Partnerovi poskytovat nezbytnou podporu související s propagací kampaní jednotlivých Inzerentů.

VIII. Práva a povinnosti Partnera

 1. V rámci Platformy má Partner právo nastavit si, zda a v jakých intervalech mu bude ze strany Poskytovatele zasílán souhrnný report výsledků jím přivedených Hráčů.
 2. Partner má právo na úhradu odměny za přivedené Hráče v souladu s čl. VI těchto Podmínek.
 3. Partner prohlašuje, že veškeré informace poskytnuté z jeho strany Poskytovateli jsou pravdivé a úplné. Pokud se některé informace změní, je Partner povinen tyto informace okamžitě aktualizovat.
 4. Partner prohlašuje, že Partnerskou internetovou stránku provozuje vlastním jménem a má plné právo s touto stránkou, resp. jejím obsahem disponovat.
 5. Partner hradí veškeré náklady s implementací Reklamních prostředků na Partnerskou internetovou stránku a náklady související s jejich zobrazením.
 6. Odpovědnost za vývoj, provoz a údržbu a obsah Partnerské internetové stránky nese výhradně Partner. Partner je plně odpovědný za to, že obsah Partnerské internetové stránky nebude urážlivý, hanlivý nebo nelegální. Partner je povinen aktivně necílit reklamní činnosti na osoby, které nedosáhly požadovaného věku pro účast v hazardních hrách.
 7. Partner smí mít v Platformě zřízen toliko jeden uživatelský účet. V rámci jednoho uživatelského účtu může Partner používat a spravovat více Partnerských internetových stránek.
 8. Partner není oprávněn otevírat účty jménem jiných osob. Registrace třetí strany jako Partnera, zprostředkovávání, sdílení nebo přenesení uživatelského účtu je zakázáno.
 9. Partner nesmí získávat odměnu za to, že se sám stane Hráčem, případně se Hráčem stane osoba, která je s Partnerem v jakémkoli příbuzenském vztahu.
 10. Partner není oprávněn prezentovat Partnerskou internetovou stránku tak, že by mohlo vzniknout riziko záměny s internetovými stránkami Inzerentů nebo by mohla budit dojem, že je provozována některým z Inzerentů.
 11. Partner bere na vědomí, že kampaně konkrétních Inzerentů mohou být propagovány i jinými Partnery zapojenými do Platformy Poskytovatele, případně i třetími osobami na základě jejich separátně uzavřených smluvních vztahů s Inzerenty.
 12. Partner nesmí využívat žádné prostředky k umělému zvýšení poštu zobrazení, kliknutí či k získávání cookie včetně ručních metod. Partner nesmí vkládat jakékoli stránky Inzerentů do iframu. Partner může používat data z XML feedů nebo API pouze k propagaci Inzerentů.
 13. Partner nesmí propagovat Inzerenty prostřednictvím reklamních systémů třetích stran nebo nákupem reklamního prostoru na webech třetích stran.
 14. Propagovat Inzerenta prostřednictvím e-mailu může Partner pouze v případě, že tento způsob propagace není zakázán Inzerentem v popisu kampaně. Propagační e-mail pak musí splňovat následující podmínky:
  1. Jejich šíření nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy;
  2. Partner musí mít souhlas adresáta k zasílání marketingových sdělení;
  3. Nesmí se jednat o spam;
  4. Nesmí obsahovat nepravdivé údaje nebo zavádějící prohlášení;
  5. Musí obsahovat možnost adresáta v reálném čase ohlásit se od odběru těchto zpráv;
  6. Zdroj, původní IP adresa a původní e-mailová adresa musejí být identifikovatelné;
  7. Nesmí jít o svazky určitého softwaru s jiným softwarem, zejména tím, který sleduje škodlivý záměr, porušuje právo na soukromí, vkládá ikony nebo působí stažení/instalaci softwaru bez souhlasu adresáta;
  8. Podpis odesílatele ani e-mailová adresa nesmějí obsahovat název Inzerenta, e-mailová zpráva nesmí obsahovat informace, na jejichž základě by hrozila záměna Partnera s Inzerentem;
  9. Musí obsahovat informaci, že se nejedná o komunikaci Inzerenta.
 15. Partner se zavazuje neposkytovat žádná důvěrná data zpřístupněná mu Inzerentem a/nebo Poskytovatelem jakýmkoli třetím stranám s výjimkou poskytnutí informací k tomu oprávněným orgánům veřejné moci, a to pouze v nezbytném rozsahu. Partner se zároveň zavazuje Inzerentem a/nebo Poskytovatelem zpřístupněná důvěrná data maximálním možným způsobem chránit proti odcizení.

IX. Platnost a ukončení spolupráce

 1. Spolupráce je uzavřena na dobu neurčitou a obě Strany jsou oprávněny ji kdykoli ukončit výpovědí bez uvedení důvodu, a to prostřednictvím e-mailu. Výpověď je účinná doručením druhé Straně.
 2. Ukončením spolupráce nejsou dotčena ta práva a povinnosti, z jejichž podstaty vyplývá, že mají být zachovány i po jejím ukončení, zejména pak následující:
  1. Nároky na náhradu škody způsobené porušením Podmínek a/nebo porušením omezení stanovených Inzerentem v popisu kampaně;
  2. Nárok Partnera na úhradu odměny, a to do uplynutí Expirační doby jednotlivých přivedených Hráčů (s výjimkou okamžitého ukončení spolupráce pro porušení dle tohoto článku);
  3. Ustanovení Podmínek týkající se ochrany Osobních údajů po dobu, kdy je Poskytovatel povinen údaje uchovávat.
 3. Poskytovatel má právo okamžitě ukončit spolupráci s Partnerem bez možnosti odvolání, pokud bude prokázáno, že Partner využívá odkazy pro jakoukoli formu spamu, pokud propaguje kampaně Inzerentů způsobem, který je v rozporu s těmito Podmínkami, podmínkami stanovenými Inzerentem nebo pokud je v rozporu s platnými právními předpisy, zejména Zákonem o regulaci reklamy.
 4. Ukončení spolupráce dle odstavce 3 tohoto článku se týká veškerých kampaní všech Inzerentů, do jejichž propagace je Partner zapojen nehledě na to, ve vztahu ke které kampani došlo k porušení.
 5. V případě okamžitého ukončení spolupráce dle odstavce 3 tohoto článku ztrácí Partner jakýkoli nárok na úhradu jakékoli odměny. Toto se týká vyúčtovaných a neuhrazených odměn a jakýchkoli odměn, které mohou vzniknout v budoucnu (do uplynutí Expirační doby Hráče).
 6. Po ukončení Smlouvy je Partner povinen odstranit ze svých Partnerských internetových stránek všechny Reklamní prostředky Inzerentů.
 7. Po ukončení spolupráce Poskytovatel zneplatní přístupové údaje Partnera do Platformy.

X. Záruky a důsledky

 1. Poskytovatel neposkytuje žádné zřejmé ani skryté záruky ve vztahu k výpočtu a platbám odměn.
 2. Poskytovatel nezaručuje, že provoz internetových stránek Inzerentů bude nepřerušen nebo bezchybný. Poskytovatel není odpovědný za jakékoli důsledky případných přerušení provozu nebo chyb, pokud se nějaké vyskytnou.
 3. Partner bere na vědomí, že Inzerent může kdykoli odmítnout potencionálního Hráče a ukončit jeho registraci, a to z jakéhokoli důvodu. Poskytovatel nenese odpovědnost za odmítnutí Hráče Inzerentem nebo za zrušení jeho registrace.

XI. Náhrada škody a Omezení odpovědnosti

 1. V případě porušení jakékoli povinnosti vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Podmínek nahradí porušující Strana druhé straně veškerou škodu vzniklou v příčinné souvislosti s takovým porušením. Škodou se rozumí jak skutečná škoda, tak i ušlý zisk.
 2. Povinnost k náhradě škody nevzniká, prokáže-li Strana, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (vyšší moc). O existenci vyšší moci má Strana povinnost informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 3 dnů od doby, kdy se o existenci vyšší moci dozvěděla.
 3. V případě, že se Strana nachází v prodlení s plněním povinností stanovených Podmínkami již před vznikem okolností vyšší moci, nemůže se zprostit povinnosti k náhradě škody dle předchozího odstavce.
 4. V případě, že propagace ze strany Partnera bude v rozporu s jakýmikoli právními předpisy, nahradí Partner veškerou škodu z toho vzniklou, a to včetně náhrady škody spočívající v případném postihu Poskytovatele nebo Inzerenta ze strany orgánů veřejné moci.
 5. Partner bere na vědomí, že Poskytovatel není vlastníkem internetových stránek Inzerentů, Platformy, CRM systému, který používá, používaných platebních bran, ani platformy Skrill peněženky. Za případné závady na funkcionalitě uvedených systémů Poskytovatel neodpovídá.
 6. Partner bere na vědomí, že vyúčtování odměn probíhá na základě zprávy Inzerenta obsahující informace o celkovém počtu přivedených Hráčů, jejich prohrách a výhrách, přičemž veškeré informace poskytuje Inzerent prostřednictvím propojení své platformy s Platformou. Z uvedeného důvodu Poskytovatel neodpovídá za správnost těchto podkladů pro vyúčtování.
 7. Partner bere na vědomí, že s používáním internetových digitálních aktiv, produktů a webových stránek jsou spojena určitá rizika, včetně, (nikoli výhradně), selhání hardwaru, softwaru a internetového připojení. Partner tímto bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za jakákoli komunikační selhání, narušení, chyby, narušení nebo zpoždění, ke kterým může dojít při používání jeho služeb, webových stránek, webových stránek Inzerentů, Platformy nebo CRM systému.
 8. Odpovědnost za udržování přihlašovacích údajů do Platformy v tajnosti má pouze Partner. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů Partnera.

XII. Práva duševního vlastnictví

 1. Partner bere na vědomí, že veškeré Reklamní prostředky jsou duševním vlastnictvím jednotlivých Inzerentů a zavazuje se, že žádné z těchto prostředků nebude používat jiným než sjednaným způsobem, nebude je žádným způsobem upravovat, nebo do nich jakkoli zasahovat, ani je poskytovat třetím stranám.

XIII. Ochrana osobních údajů

 1. Partner bere na vědomí, že v souvislosti se zahájením spolupráce dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob Partnera.
 2. Partner bere na vědomí, že Poskytovatel bude na základě vyplnění Onboard formuláře zpracovávat:
  1. jeho osobní údaje, je-li fyzickou osobou,
  2. je-li právnickou osobou, osobní údaje jeho zástupců/kontaktních osob.
 3. Poskytovatel bude osobní údaje zpracovávat v následujícím rozsahu:
  1. Adresní a identifikační osobní údaje jako např. akademický titul; jméno, příjmení; datum narození; adresa trvalého pobytu a případně i doručovací adresa; telefonní číslo; e-mail; IČO a DIČ v případě Partnerů – fyzických osob;
  2. Popisné osobní údaje jako např. číslo bankovního účtu, e-mailová adresa Skrill peněženky atp.
 4. Při zpracování Osobních údajů vystupuje Poskytovatel jako jejich správce. Zpracování Osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně, přičemž nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
 5. Poskytovatel zpracovává Osobní údaje za účelem realizace práv a povinností dle těchto Podmínek, přičemž právním základem pro zpracování Osobních údajů je řádné plnění smluvního vztahu a oprávněný zájem Poskytovatele (uplatnění, vymáhání a výkon práv zejm. v soudních/správních řízeních).
 6. Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány po dobu trvání spolupráce a následně do skončení promlčecí lhůty všech případných nároků dle ukončeného smluvního vztahu.
 7. K Osobním údajům mají kromě Poskytovatele přístup rovněž jím pověření externí zpracovatelé, zejm. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé účetních a daňových služeb. Všechny výše uvedené subjekty jsou zavázány mlčenlivostí ve vztahu k Osobním údajům. Všichni zpracovatelé poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření pro zajištění dostatečné úrovně zabezpečení Osobních údajů. K Osobním údajům mohou mít dále rovněž přístup pojišťovny (např. v případě vzniku pojistné události), Policie ČR a další subjekty veřejného práva při výkonu svých pravomocí.
 8. Osobní údaje nebudou předávány do třetí země (mimo EU) ani mezinárodní organizaci.
 9. V souvislosti se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelem mají Subjekty údajů zejména právo vznést námitku proti zpracování prováděnému z titulu oprávněných zájmů Poskytovatele. Poskytovatel Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, případně pokud nemá pro zpracování Osobních údajů rovněž jiný právní titul.
 10. Dále mají Subjekty údajů ve vztahu ke zpracování Osobních údajů rovněž následující práva:
  1. právo na přístup k Osobním údajům;
  2. právo na opravu Osobních údajů;
  3. právo na výmaz Osobních údajů;
  4. právo na omezení zpracování;
  5. právo na přenositelnost Osobních údajů.
 11. Výše uvedená práva, včetně práva vznést námitku, mohou být uplatněna u Poskytovatele na jeho e-mailové adrese podpora@affilmaster.cz, support@affilmaster.cz (pro komunikaci v anglickém jazyce) či na adrese jeho sídla.
 12. Pokud se Subjekty údajů domnívají, že zpracování jejich Osobních údajů není v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, mohou se se svým podnětem nebo stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č. 234 665 111, email: posta@uoou.cz, který je dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů.
 13. Podrobnější informace o zásadách zpracování Osobních údajů Poskytovatelem jsou dostupné na jeho webových stránkách (https://affilmaster.cz/ochrana-osobnich-udaju/).
 14. Partner, který je právnickou osobou, je povinen dotčené fyzické osoby – Subjekty údajů, jejichž Osobní údaje jsou na základě této Smlouvy zpracovávány, informovat o předání jejich Osobních údajů Poskytovateli, a poskytnout jim informace obsažené v tomto článku Podmínek.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailu, a to na kontaktní e-mailové adrese Poskytovatele podpora@affilmaster.cz, support@affilmaster.cz (pro komunikaci v anglickém jazyce). Partner je povinen komunikovat prostřednictvím e-mailu uvedeného Registračním formuláři.
 2. Partner není oprávněn postoupit smlouvu nebo jakoukoli pohledávku z ní vyplývající bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 3. Partner není oprávněn započíst jakýkoli nárok vůči Poskytovateli bez jeho předchozího písemného souhlasu.
 4. Veškeré spory či nesrovnalosti vznikající ze spolupráce a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provést změnu v Podmínkách. Každá změna Podmínek je platná od zveřejnění jejich nového znění. Upozornění na změnu v Podmínkách bude zveřejněno v Platformě.
 6. Tyto Podmínky vstupují v platnost dne (24.2.2023).